Regulamin

§ 1. Organizator warsztatów

Organizatorem szkolenia jest firma Mateusz Kapica Scorpionet z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 119E/5, NIP: 6040065552

Kontakt z organizatorem można uzyskać:
Tel.: 502 290 242
Mail: kontakt@productacademy.pro

§ 2. Opis warsztatów

Przedmiotem zakupów są warsztaty składające się z pięciu dni, każdy po 8 godzin dydaktycznych.

Warsztaty dotyczą Product Managementu – szczegółowy program jest zaprezentowany na stronie productacademy.pro

W cenie warsztatów są zawarte: dydaktyka, potrzebne materiały, dostęp do platformy e-learningowej z dostępem do materiałów szkoleniowych, 2 godziny konsultacji z dowolnym z trenerów po zakończeniu Akademii.

Uczestnicy na ostatnich zajęciach, otrzymują certyfikat ukończenia warsztatów.

Dodatkowo, uczestnicy po napisaniu egzaminu z pozytywnym wynikiem otrzymują certyfikat Certified Product Manager. 

Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom warsztatów chronione są prawem autorskim – wszelkie kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

§ 3. Terminy szkoleń

Warsztaty odbędą się w dniach 17-21 maja 2021 roku, w godzinach 9:00-17:30.

§ 4. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenia należy dokonać przez zapisy możliwe na stronie https://productacademy.pro/

Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 18

§ 5. Płatność

Opłaty za warsztaty można dokonać:

  • przez stronę wydarzenia – płatność internetowa / blik
  • na podstawie faktury pro-formy po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres kontakt@productacademy.pro
  • Po zaksięgowaniu płatności na adres email podany przy zakupie wysyłane jest potwierdzenie zakupu wraz z fakturą.

§ 6. Rezygnacja z uczestniczenia w warsztatach

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail kontakt@productacademy.pro, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres organizatora.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7. Zmiana lub odwołanie terminu warsztatów

W przypadku, gdy organizator z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić warsztatów w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć.  Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8. Zasady składania reklamacji

Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy kontakt@productacademy.pro w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od organizatora warsztatów.

Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których organizator warsztatów ma roszczenia finansowe.

§ 9. Ochrona danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora, Mateusz Kapica Scorpionet, swoich danych osobowych dla celów realizacji warsztatów, oraz na udostępnianie tych danych podmiotom zaangażowanym w realizację warsztatów w zakresie koniecznym do realizacji procedur organizacyjnych oraz dydaktyczno-certyfikacyjnych w ramach warsztatów.

Dane osobowe objęte są ochroną i przetwarzane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Zapisz się na Product Management Talks

Rejestrując się na szkolenie wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera z materiałami edukacyjnymi z zakresu Product Managementu, informacji o ofertach, promocjach oraz usługach Product Academy Pro. Zobacz Politykę Prywatności.